link

IIIS Blog

link

IIIS Symposium

We would like to thank all the participants for helping us to make the 1st Annual IIIS Symposium ~Solving the mystery of sleep~ a success.

The inaugural symposium gathered around 190 participants from Japan and overseas.

The 1st Annual IIIS Symposium

Date 2013.3.27 (Wed) 9:00 ~ 17:40
Venue Tsukuba International Congress Center EPOCHAL TSUKUBA Conference Room 102
2-20-3, Takezono, Tsukuba, Ibaraki, 305-0032, Japan
Registration required
Fee Free
Reception General 3,000 JPY | Student 2,000 JPY
Inside Tsukuba International Congress Center
Restaurant ESPOIR
Poster Download Download (PDF)
Program Download Download (PDF)
Chairman Masashi Yanagisawa
Keynote Speakers Giulio Tononi (University of Wisconsin - Madison)
Chiara Cirelli (University of Wisconsin - Madison)
Speakers Akiyoshi Fukamizu
Hiromasa Funato
Carla Green
Robert Greene
Junichi Hayashi
Yu Hayashi
Michael Lazarus
Qinghua Liu
Ichiyo Matsuzaki
Hiroshi Nagase
Masanori Sakaguchi
Takeshi Sakurai
Hitoshi Shimano
Tetsuo Shimizu
Joseph Takahashi
Satoru Takahashi
Yoshihiro Urade

go to top